Loading...

ห้องสตูดิโอเสมือน

เป็นการจำลองฉากถ่ายทำรายการเสมือนจริงใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถปรับแต่งและแก้ไขฉากสำหรับแต่ละรายการได้อย่างอิสระตามจินตนาการอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการปรับแต่งฉากสำหรับทำรายการดังกล่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สามารถจองห้องผ่านระบบจองห้องประชุมออนไลน์