Loading...
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักรังสีเทคนิค

รศ.พิชิต ตรีวิทยรัตน์/คุณศศิลักษณ์ ปิ่นสุวรรณ

Watch
Clinical Terminology I

Dhave Setabutr, M.D.

 

Watch
การใช้เครื่องชั่ง 2 แขน

ผศ. ดร.เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต

Watch
แนะนำงานออกแบบหอพระพุทธรูปประจำ มธ.ศูนย์พัทยา

อ. อภินันท์ พงศ์เมธากุล

Watch

E-Book

ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์

Download
ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

รศ.ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล

Download
บูรณาการศัลศาสตร์

ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์

Download
ประสบการณ์จักษุวิทยา

อ.นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา

Download
การออกแบบปฏิกรณ์เคมี

รศ.ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล

Download
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์

Download
การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล

Download
DATA STRUCTURES USING C++

 ผศ.ดร.วิรัตน์ จารีย์วงศ์ไพบูลย์

Download
สัทศาสตร์ภาษาเยอรมัน German Phonetics

 ผศ.ภรรดา ทามุระ

Download
หัตถการพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาแพทย์

 ผศ.นพ.พิศิษฐ์   วัฒนเรืองโกวิทย์

Download
ภาพยนตร์ฝรั่งเศส French Cinema

Bruno Marchal

Download
เทคโนโลยีเภสัชกรรม I

 ผศ.ดร.รัฐพล อาษาสุจริต

Download

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มธ.

Youtube ICT-TU

TU-MOODLE

แอปพิเคชัน มธ.

ชั้นหนังสือ มธ.

อื่นๆ
 • พระราชกรณียกิจ  [Download]  
 • ๙๙ พระบรมราโชวาท [Download] 
คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
 • LA101  กฎหมายลักษณะนิติกรรม และสัญญา  : [Video Streaming]
 • LA150  สิทธิขั้นพื้นฐาน  : [Video Streaming]
 • LA202  กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน  : [e-Learning]
 • LA269  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  : [Video Streaming] | [e-Learning]
 • TU122  กฎหมายในชีวิตประจำวัน  : [HTML5] | [i-book]
คณะพยาบาลศาสตร์
 • NS211 พื้นฐานบำบัดทางการพยาบาล  : [e-Learning]
 • NS323 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  : [e-Learning]
 • NS324 การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 2  : [e-Learning]
 • NS393 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  : [ePub] 
 • NS482 การรักษาพยาบาลขั้นต้น  : [e-Learning]
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • BA291  ธุรกิจเบื้องต้น  : [e-Learning]
 • FN312  การลงทุน  : [e-Learning]
 • IS311  แนวคิดการจัดทำชุดคำสั่ง  : [e-Learning]
คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • JC212  การรายงานข่าวขั้นสูง  : [e-Learning]
 • JC437  การผลิตรายการโทรทัศน์ 2  : [e-Learning]
 • JC281  การถ่ายภาพ  : [e-Learning]
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • BT341 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  : e-Learning
 • BT342 หลักพันธุศาสตร์  : e-Learning | HTML5
 • BT346 พันธุวิศวกรรม 1  : e-Learning
 • CS213 DATA STRUCTURES USING C++  : ePub 
 • CS381 Object Oriented Analysis and Design  : e-Learning
 • CS456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  : e-Learning
 • ES378 รีโมทเซนซิ่งเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  : ePub 
 • PC202 อุณหพลศาสตร์  : e-Learning
 • PC304 ทัศนศาสตร์  : e-Learning
 • SC121 Chemistry 1  : e-Learning
 • SC123 Fundamental Chemistry  : e-Learning
 • SC124 Chemistry for Engineers  : e-Learning
 • SC126 Comprehensive Chemistry 1  : e-Learning
 • SC131 ฟิสิกส์ 1  : e-Learning | HTML5
 • SC134 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2  : e-Learning
 • ST332 การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์  : ePub
 • TU152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  : e-Learning | HTML5
 • TU153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  : e-Learning
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • CE211  วิศวกรรมสำรวจ  : ePub 
 • LE260  เครื่องจักรกลไฟฟ้า1  : ePub 
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

 การแปลแบบล่าม  : [MORE]

 Note-taking for Consecutive Interpreting  : [MORE]

 ฝรั่งมองไทยผ่านค่านิยมทางวัฒนธรรม [ตอนที่ ๑] | [ตอนที่ ๒] | [ตอนที่ ๓] 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

 แนะนำงานออกแบบหอพระพุทธรูปประจำ มธ.ศูนย์พัทยา  : [MORE] 

คณะสหเวชศาสตร์

 แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา  : [MORE]

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

General Introduction to Electronic Course (บทนำสู่หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์) : [EP1] [EP2]

Basic Study Skills (ทักษะการศึกษาขั้นพื้นฐาน) : [MORE]

Basic Study Skills - Filing (ทักษะการศึกษาขั้นพื้นฐาน - การยื่น)  : [MORE]

Basic Study Skills - Indexing Software (ทักษะการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ซอฟต์แวร์ทำดัชนี) : [MORE]

Basic Study Skills - Internet (ทักษะการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อินเทอร์เน็ต) : [MORE]

Managing and Manipulating PDFs (การจัดการและการจัดการไฟล์ PDF) : [MORE]

Endnote : [MORE]

Mindmapping (แผนผังความคิด) : [MORE]

Word Processors (โปรเซสเซอร์ Word) : [MORE]

Introduction Personal Research History (ประวัติความเป็นมาของการวิจัยส่วนบุคคล) : [MORE]

Introducing Malinowski and Participant Observation (followed by “Discussing the legacy of Malinowski and Participant Observation”) (แนะนำ Malinowski และการสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วม (ตามด้วย "อภิปรายเกี่ยวกับมรดกของ Malinowski และข้อสังเกตจากผู้เข้าร่วม")) : [MORE]

Introducing Margaret Mead in Samoa (แนะนำ Margaret Mead ในซามัว) : [MORE]

Discussing the legacy of Malinowski and Participant Observation (after “Introducing Malinowski and Participant Observation”) (อภิปรายเกี่ยวกับมรดกของ Malinowski และการสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วม (หลังจาก "แนะนำ Malinowski และการสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมประชุม") : [MORE]

Critiques of Margaret Mead in Samoa (คำติชมของ Margaret Mead ในซามัว) : [MORE]

Introducing James C. Scott and his approach to fieldwork (แนะนำ James C. Scott และแนวทางการทำงานภาคสนาม) : [MORE]

Discussing James C. Scott’s approach to fieldwork (อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการทำงานภาคสนามของ James C. Scott) : [MORE]

Introduction to electronic course Google Drive (? of ?) (บทนำเกี่ยวกับหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ Google ไดรฟ์ (? of?) : [MORE]

Ethnic Studies Crash Courses in History (Siam/Thailand and its Neighbours) [followed by viewing 2 short YouTube VDOs] (ชนชาติศึกษาหลักสูตรความผิดพลาดในประวัติศาสตร์ (สยาม / ไทยและเพื่อนบ้าน) [ตามด้วยการดู 2 วีดิโอ YouTube สั้น ๆ ]) : [MORE]

Ethnic Studies Recommended Reading on Thai History (กลุ่มชาติพันธุ์ที่แนะนำเรื่องการอ่านประวัติศาสตร์ไทย) : [MORE]

Siamese Cosmopolitanism (ความเป็นสากลของจักรวรรดิสยาม) : [EP1 (การเมืองสยาม)] [EP2] [EP3 (Xmind summary following 15-009)]

Thailand’s Linguistic Diversity (ความหลากหลายทางภาษาของประเทศไทย) : [MORE]

Thailand’s Linguistic Diversity (ความหลากหลายทางภาษาของประเทศไทย) : [EP1 (conclusion of 15-011)] [EP2 (Xmind conclusion following 15-014)]

Fieldwork Insights from Films Intro (ข้อมูลเชิงลึกจากภาพยนตร์ภาคสนาม) : [MORE]

Fieldwork Insights from Films Avatar (การสำรวจภาคสนามจากภาพยนตร์ Avatar) : [MORE]

Fieldwork Insights from Films Dances with Wolves ข้อมูลเชิงลึกจากภาพยนตร์การเต้นรำกับหมาป่า) : [EP1] [EP2] [EP3] [EP4] [EP5]

Fieldwork Insights from Films Concluding Comments (ข้อมูลเชิงลึกจากภาพยนตร์บทสรุป) : [EP1] [EP2]

Personal Stories & Perspectives Recording & saving ethnographic (เรื่องราวและมุมมองส่วนบุคคลการบันทึกและการบันทึกเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณนา) : [MORE]

Personal Stories & Perspectives Filing ethnographic data (การเก็บข้อมูลทางชาติพันธุ์) : [MORE]

Personal Stories & Perspectives Batch refiling (เรื่องราวและมุมมองส่วนบุคคล) : [MORE]

Personal Stories & Perspectives Conclusion (เรื่องราวส่วนบุคคลและมุมมองสรุป) : [MORE]

What is Research? (การวิจัยคืออะไร?) : [MORE]

The Process of Research (กระบวนการวิจัย) : [MORE]

Primary vs Secondary Data (ข้อมูลหลักและข้อมูลรอง) : [MORE]

Ten Myths about Ethnography (สิบตำนานเกี่ยวกับชาติพันธุ์วิทยา) : [MORE]

Ethnicity (เชื้อชาติ) : [MORE]

Introducing YouTube Videos exploring Ethnic Studies (แนะนำวิดีโอ YouTube สำรวจการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อชาติ) : [MORE]

Data Recording & Collection (การบันทึกและการเก็บบันทึกข้อมูล) : [MORE]

Forms of Fieldnotes (รูปแบบของ Fieldnotes) : [MORE]

Dealing with Data (การจัดการกับข้อมูล) : [MORE]

Coding (การเข้ารหัส) : [MORE]

How to read an article (วิธีการอ่านบทความ) : [MORE]

Ways to become a better reader (วิธีที่จะกลายเป็นผู้อ่านที่ดีขึ้น) : [MORE]

Fieldwork middlemen and patrons [Narathiwat] (นายร้อยตำรวจท่องเที่ยวและผู้อุปถัมภ์ในพื้นที่ [นราธิวาส]) : [MORE]

Impressions from informants in [Narathiwat] (ความประทับใจจากผู้ให้ข้อมูลในจังหวัดนราธิวาส) : [MORE]

Race vs Ethnicity (เชื้อชาติและเชื้อชาติ) : [MORE]

Forms of Ethnic Interactions (รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ของชาติพันธุ์) : [MORE]

Qualitative Research Tools (เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ) : [MORE]

Ethnographic Research (วิจัยชาติพันธุ์วิทยา) : [EP1] [EP2] [EP3]

Qualitative/Descriptive Research (การวิจัยเชิงคุณภาพ / เชิงพรรณนา) : [MORE]

Alternative Definitions of Research (ความหมายทางเลือกของการวิจัย) : [MORE]

Introduction to Content on Course YouTube Channel (No link) (บทนำเนื้อหาในช่อง YouTube หลักสูตร) : [EP1] [EP2]

Ethnicity on the Thai/Malay Peninsula (เชื้อชาติในคาบสมุทรไทย / มาเลย์ ) : [EP1] [EP2]

Ethnogenesis in Thailand The Case of Thai Muslims (การสร้างชาติพันธุ์ในประเทศไทยกรณีของชาวไทยมุสลิม) : [EP1] [EP2] [EP3]

Thailand’s Troubled Far-South An Ethno-linguistic or ethno-religious Conflict? (ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย - ใต้ - ความขัดแย้งทางภาษาหรือภาษาจริยธรรม - ศาสนา?) : [MORE]

Language religion and the politics of difference (Rogers Brubaker) (ศาสนาภาษาและการเมืองของความแตกต่าง (Rogers Brubaker)) : [MORE]

Jacques Leider and “the Rohingya” : [MORE]

Kivisto’s Race and Ethnicity - Ethnicity and Nationalism (เชื้อชาติและเชื้อชาติ Kivisto - เชื้อชาติและลัทธิชาตินิยม) : [MORE]

Kivisto’s Race and Ethnicity - Ethnicity and Religion (เชื้อชาติและเชื้อชาติ Kivisto - เชื้อชาติและศาสนา) : [EP1] [EP2]

Kivisto’s Race and Ethnicity - Ethnic Conflict (เชื้อชาติและเชื้อชาติ Kivisto - ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์) : [EP1] [EP2] [EP3] [EP4] [EP5] [EP6] [EP7] [EP8] [EP9] [EP10]

Review of Minorities and Assimilation/Accommodation (การทบทวนชนกลุ่มน้อยและการช่วยชีวิต / ที่พัก) : [MORE]

Stuff no one told me! (เรื่องไม่มีใครบอกฉัน!) : [MORE]

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 Minamata Disease  : [MORE]

 ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ  : [MORE]

 การรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ  : [ตอนที่ ๑]

คณะเภสัชศาสตร์

 การใช้เครื่องชั่ง 2 แขน  : [MORE]]

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
 • HM628  ทฤษฎีการศึกษาและแพทยศาสตร์ศึกษา  :[e-Learning]
 • MD031  ชีวเคมีเบื้องต้น  : [e-Learning]
 • MD212  ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก  : [ePub] 
 • MD215  ระบบไตและสืบพันธุ์  : [ePub] [ePub] 
 • MD251  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม1  : [ePub]  [pdf]
 • MD319  โภชนาศาสตร์และเมทาบอลิซั่ม  : [e-Learning]
 • MD401  อาการวิทยาและการตรวจร่างกายระบบผิวหนัง  : [e-Learning]
 • MD411  บูรณาการอายุรศาสตร์ 1  : [e-Learning]
 • MD412  การตรวจสเมียร์เลือดและไขกระดูก  : [ePub] 
 • MD554  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  : [e-Learning]
 • MD591  ประสบการณ์คลินิกโรคภูมิแพ้  : [ePub] 
 • MD591  หัตถการพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาแพทย์  : [ePub] 
วิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

 Introduction to medical education  : [MORE]

 Clinical Terminology I  : [MORE]

 Introduction to Cardio-Thoracic Technology : [MORE]

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

สถาบันภาษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สตูดิโอเสมือน

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

TU-MOODLE

ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ | ถ่ายวิดีโอ