เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชา  จ.226  จิตวิทยาสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

   
ผู้สอน

รศ. ดร.ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช

  ผศ. สุพิศ  เหมือนเดช
เวลาบรรยาย
วันพุธ (สัปดาห์คู่)  เวลา 9.30 - 16.30 น. ห้อง 1202
   

แนวสังเขปลักษณะวิชา :

ศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ สถาบันและโครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม การชอบพอกันระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาทตามเพศ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่นทางสังคม

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เชิงทฤษฎีและวิธีการทางจิตวิทยาสังคม ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
 2. เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานในการศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น

วิธีการเรียนการสอน :

 1. การบรรยาย
 2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม/สัมมนา
 3. การศึกษาพฤติกรรมทางสังคม
 4. การนำเสนอรายงานกลุ่ม

วัดสอบกลางภาค :

22  ธันวาคม  2547 (เช้า)
วัดสอบไล่ :
4  มีนาคม  2548 (บ่าย)

การวัดผล :

 

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

10  คะแนน

2. การสอบกลางภาค

20  คะแนน

3. รายงานกลุ่มและเสนอรายงาน

30  คะแนน

4. การสอบไล่

40  คะแนน

แนวการเรียนการสอน
ครั้งที่
วันที่
เนื้อหาวิชา
วิทยากร
1
3 พ.ย. 2547
ความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษาจิตวิทยาสังคม
รศ.ดร.ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช

จิตวิทยาสังคม

 • จุดมุ่งหมาย
 • วิธีการศึกษาวิจัยและค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรม ทางสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางทฤษฎี จิตวิทยาสังคม
 • การประยุกต์ใช้จิตวิทยาสังคมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม
2
17 พ.ย. 2547

ตัวแปรสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคม และสภาวะทางจิต

ผศ.สุพิศ  เหมือนเดช
   
-
องค์ประกอบภายในตัวบุคคล ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล : ลักษณะทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรม สถาบัน สถานการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
3
1 ธ.ค. 2547
การรับรู้ทางสังคมและการสื่อความหมาย
(Social Perception and Communication)
รศ.ดร.ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช
   
-
การรับรู้ (perception) และการรับรู้ทางสังคม (social perception)
-
การรับรู้ระหว่างบุคคล (Interpersonal Perception)
-
การเกิดความประทับใจ (Impression Formation)
-
ความดึงดูดระหว่างบุคคล (Interpersonal Attraction)
  - ความเป็นที่นิยม (popularity) ความเป็นเพื่อน (friendship) ความรัก (love)
4
15 ธ.ค. 2547
แรงจูงใจทางสังคม (Social motivation)
ผศ. สุพิศ  เหมือนเดช
   
-
กระบวนการจูงใจ (Motivation Process)
-
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
-
แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก
 
    ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude and attitude change)  
   
-
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ
-
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
-
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
 
5
29 ธ.ค. 2547 การศึกษาพฤติกรรมทางสังคม ตามความสนใจของกลุ่มนักศึกษา / เตรียมรายงานกลุ่ม รศ.ดร.ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช
6
12 ม.ค. 2548 อิทธิพลทางสังคม และพฤติกรรมรวมหมู่
ผศ. สุพิศ  เหมือนเดช
   
-
การคล้อยตาม (conformity)
-
การยอมตาม (compliance)
-
การเชื่อฟัง (obedience)
-
ความชอบพอและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relationship)
-
การช่วยเหลือกัน (altruism)
-
การร่วมมือ (cooperation)
-
การแข่งขัน (competition)
-
ความก้าวร้าว (aggression)
-
การขัดแย้ง (conflict)
 
7
2 ก.พ. 2548
กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม (Group and Group Process)
รศ.ดร.ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช
   
-
องค์ประกอบ โครงสร้าง และแบบแผนปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
-
กระบวนการกลุ่ม และประสิทธิภาพในการทำงานกลุ่ม
-
ภาวะผู้นำ
-
อิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
-
ครอบครัว/ชุมชน/องค์การทางสังคม
 
8
16 ก.พ. 2548
 • รายงานกลุ่มและสัมมนา
 • สรุปทบทวน
รศ.ดร.ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช
9
4 มี.ค. 2548 (บ่าย)
สอบไล่