:: Other Link ::
     E-learning เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ
   และสถาบันการศึกษา
 
      Tu-elearn.tu.ac.th หลักสูตรเงินทองต้องใส่ใจ         การพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ รุ่น 9
       บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คณะสาธารณะสุข มธ. หลักสูตรการลงทุนในหุ้น         เคล็ด(ไม่)ลับฉบับครอบครัว (Investment Tips)
       การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรการลงทุนในตราสารหนี้         หลักสูตรเงินทองของมีค่า (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
       กระบวนทัศน์ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์         หลักสูตร Internet Trading เทคนิคการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง
       ระบบข้อมูลกองคลัง หลักสูตรการลงทุนกองทุนรวม         กลยุทธ์การลงทุนอย่างมืออาชีพ...สไตล์ Online Investors
       ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน(DL-101)       ความรักความสามัคคี ของคนในชาติ  
:: Mutimedia ::
 โครงการ E-learning 25 วิชา   โครงการ E-learning 15 วิชา
BA291  ธุรกิจเบื้องต้น SC121  CHEMISTRY 1 ทช.341
BT341
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
CS381  OBJECT ORIENTED ANALYSIS AND DESING SC123  FUNDAMENTAL CHEMISTRY ทช.342
BT342
 หลักพันธุศาสตร์
 Principles of Genetics
CS456  INTRODUCTION TO SOFTWARE
 ENGINEERING
SC124  CHEMISTRY FOR ENGINEERS ทช.346
BT346
 พันธุวิศวกรรม 1
 Genertic Engineering
EL070  ENGLISH COURSE 1 SC126  GENERAL ORGANIC CHEMISTRY พช.311
CD311
 ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
EL171  ENGLISH COURSE 2 SC131  PHYSICS I พย.482
NS482
 การรักษาพยาบาลขั้นต้น
 Primary Nursing Care: PNC
EL172  ENGLISH COURSE 3 SC134  PHYSICS FOR ENGINEERING 2 พศ.319
MD319
 โภชนศาสตร์และเมทาบอลิซึ่ม
 Nutrition science and Metalbolism
FN312  การลงทุน TU110  INTEGRATED HUMANITIE
 (สหวิทยาการมนุษยศาสตร์)
ฟ.206
PC202
 อุณหพลศาสตร์
GR171  ภาษาเยอรมัน TU113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา ฟ.304
PC304
 ทัศนศาสตร์
JC212  การรายงานข่าวขั้นสูง TU152  FUNDAMENTAL MATHEMATICS ย.172
GR172
 เยอรมันพื้นฐาน 2
LA202  กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน TU153  GENERAL CONCEPT OF COMPUTER วร.628
HM628
 ทฤษฎีการศึกษาและแพทยศาสตร์ศึกษา
 Education Theories and Medical Education
LA269  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     สค.224
SW224
 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1
MD401  อาการวิทยาและการตรวจร่างกายระบบผิวหนัง
 และการเก็บสิ่งตรวจ
    EL226  English for Import-Export Business
NS211  ชีวเคมีเบื้องต้น     IS311  Programming Concepts
NS324  พื้นฐานบำบัดทางการพยาบาล     JP171  ภาษาญี่ปุ่น 1
        JP172  ภาษาญี่ปุ่น 2
:: Video Streaming ::
 ปีการศึกษา 1/2556
CN350 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Systems Design
CN201 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
 ปีการศึกษา 2/2555
SC134 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
 ปีการศึกษา 1/2555
Training การสร้างและบริหารเว็บไซต์ Joomla
CS365  ระบบปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligent System
 ปีการศึกษา 2/2554
CE467  Pavement Engineering & Design
 ปีการศึกษา 1/2554
SW313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 3  (SOCIAL WORK METHODOLOGY 3)
SW224 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์1  (Social Work Research1)
MA211 แคลคูลัส 1
( Calculus 1)
Training การพัฒนา Web Appication
 ปีการศึกษา 2/2553
CS386  Software Configuration Management at Reuters
TU151  คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
(General College Mathematics)
 ปีการศึกษา 1/2553
FR208  ภาษาฝรั่งเศสระดับพี้นฐาน 208
(French for beginners 208)
   การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
(Translation French-Thai 1)
 ปีการศึกษา 2/2552
CS111  การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object-Oriented Programming
SW485  เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสังคมสงเคราะห์
 Introduction Technologies and Social Work
 ปีการศึกษา 1/2552
CS381  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 Object-Oriented Nanlysis and Design
CS382  การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนท์
 Component-Based Software Development
 ปีการศึกษา 2/2550
   การเยี่ยมดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
PY447  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์
 Behavior Modification
IM322  การบริหารสินค้าคงคลัง
 ปีการศึกษา 1/2550
 ปีการศึกษา 2/2551
HS368  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมอเมริกา
 Social  and Cultural History of the United
 States
TU120  สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปีการศึกษา 2/2549
MD200  ทักษะพื้นฐานวิชาชีพและเวชจริยศาสตร์ 1
 Medical consultation
CS471  ระบบฐานข้อมูล 1
 Database System
EC211  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 Principles of Microeconomics
 ปีการศึกษา 1/2549
SC133  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
 Physics for Engineers 1
RT471  เศรษฐศาสตร์การจัดการ
 Managerial Economics
ปีการศึกษา 2/2548
PY226  จิตวิทยาสังคม
 Social Psychology
SW311  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์
 Social Work Methodology
JP171  ภาษาญี่ปุ่น
 Japanese
 ปีการศึกษา 1/2548
CS284  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
 Introduction to Software Engineering
TU153  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 General Concept of Computer
BA401  การบริหารเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
HO317  การออกแบบองค์การ
 Organization Design
 ปีการศึกษา 2/2547
CD147  เทคนิคการให้การศึกษาชุมชน
 Educational Tranferring Techniques
LA101  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 JURISTIC ACT & CONTRACT
NS322  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 Nursing Care of Children and
 Adolescents
 ปีการศึกษา 1/2547
AN201  มนุษยวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Anthropology
SW313  หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 4
 Social Work Methodology
SO216  สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 Applied Statistics for Sociological and
 Anthropological Research
Training  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 Hardware&Software
 ปีการศึกษา 2/2546
LA269  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 Introduction to Legal Studies
AC201  การบัญชีการเงิน
 Fundamental Financial Accounting
EC214  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
 Introductory Macroeconomics
JC457  สื่อประชาสัมพันธ์ 2
 Public Relations Media 2
 ปีการศึกษา 1/2546
IM203  การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ
 Production and Operations Management
EC312  ทฤษฎีรายได้ และการจ้างงาน
 Intermediate Macroeconomics
TU115  มนุษย์กับวรรณกรรมโดยสื่อสารใหม่
 Man and Literature Through Modern Media
 ปีการศึกษา 2/2545
IS364  การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 En-User Application Development Language
TU130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Intergrated Sciences and Technology
IS201  หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศ
 Principle of Information Systems
LA150  สิทธิขั้นพื้นฐาน
 Fundamental Rights
TU Store
Version @2546
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-learning ตลาดวิชา
รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ e-learning
me-learning (LMS) OpenCourseWare
ขั้นตอนการนำ i-book เข้าใน iPad
-->
TU122 i-book for iOS Moodle