วิชา การออกแบบองค์การ
HO317 : Organization Design
ครั้งที่
วันที่บรรยาย
อาจารย์ผู้บรรยาย
Video Streaming
98 Kbps
Audio Streaming 32 Kbps

รองศาสตราจารย์ ไว  จามรมาร

ครั้งที่ 1
10 มิ.ย. 48
Organizations and OrganizationTheory
Importance of Organizations
Process
Organization Design
Rational System
ครั้งที่ 2
15 มิ.ย. 48
Bureaucracy’s shortcomings
Recently Popular Models to Modify Bureaucracy
Currently Accepted or Popular Methods to Modify Bureaucracy
An Open System and Its Subsystems
Systems Theory (1960s)
Properties of Systems
ครั้งที่ 3
24 มิ.ย. 48
Systems Theory Contributions
Organizational Structure
Organizational Structure
Contingency Theory
Equifinality and Contingency