แนวบรรยายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (ศ.214)
สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์
ภาค 2 ปีการศึกษา 2546

 


อาจารย์ผู้สอน
ห้องสอน
วัน/เวลา
ห้องพัก
    ผศ.ประเสริฐ วัตราเศรษฐ์ ศ.207 พ.ศ. 12.30 - 14.00 น. ศ.435 ท่าพรเจันทร์
    รศ.กฤตยา ตติรังสรรค์สุข SC3015 อ., พฤ. 11.00 - 12.30 น. วจ. 264 ศูนย์รังสิต
    ผศ.ประภัสสร เลียวไพโรจน์ SC3016 อ., พฤ. 11.00 - 12.30 น. วจ. 264 ศูนย์รังสิต
    ผศ.พรพิพมล สันติมณีรัตน์ SC3015 อ., พฤ. 15.00 - 16.30 น. วจ. 256 ศูนย์รังสิต
    รศ.พรเทพ เบญญาอภิกุล (ผู้ประสานงาน) SC3016 อ., พฤ. 15.00 - 16.30 น. วจ. 241 ศูนย์รังสิต
 

 

 

 

 

 
คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
ศ. 214 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
EC 214 Introductory Macroeconomics
          (สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)
               "ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน บทบาทของ รัฐบาล ผลกระทบของภาคต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด วัฎจักรธุรกิจ ปัญหาการว่างงาน ตลอดจนนโยบาย ในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ"
(บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
 
หลักการเรียนการสอน (Features of Course)
               การเรียนการสอนมิใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ไปสู่นักศึกษา แต่เพียงด้านเดียว หากทว่าเป็นกระบวนการที่ทั้ง อาจารย์และนักศึกษา ควรจะมีส่วนในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน การเรียนการสอนวิชา ศ.214 จึงประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
               ก. การบรรยายกลุ่ม มีอาจารย์ประจำกลุ่มเป็นผู้บรรยาย
               ข. การศึกษาด้วยตนเอง แนวการบรรยายแต่ละหัวข้อได้ให้ข้อแนะนำ เกี่ยวกับหนังสืออ่านประกอบไว้โดยละเอียด นักศึกษา พึงถือเป็นหน้าที่ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยอ่านหนังสือเหล่านี้ก่อนเข้าฟังการบรรยาย ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้เข้าใจหัวข้อการบรรยายต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
               นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเอง 3 ประเภทคือ
               1. เอกสารแบบฝึกหัด มีจำหน่ายที่ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
               2. หนังสือ "คลังข้อทดสอบวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น" โดย อ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และคณะ (HB 180. ร585)
               3. หนังสือ "เฉลยข้อสอบวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ศ. 212/214 ของปี 2534 - 2544 โดยอาจารย์ กฤตยา ตติรังสรรค์สุข
               4. นักศึกษาสามารถค้นหาเค้าโครงการบรรยาย การบ้าน ของวิชานี้ได้จาก Website ftp:/econ.tu.ac.th/class โดยเปิด folder ของวิชา EC.214 ภาคการศึกษา 2/45
 
               ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเฉลย ก็ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
               ค. การปรึกษาอาจารย์ เมื่อนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาวิชานี้ ควรปรึกษาอาจารย์ประจำกลุ่มโดยมิชักช้า ไม่ควรปล่อย ให้ปัญหาทับถมจนถึงเวลาใกล้สอบ ตามปกติอาจารย์ประจำกลุ่มจะกำหนดวัน เวลา ให้นักศึกษาเข้าพบ หากนักศึกษาไม่ว่างในวัน เวลา ดังกล่าว อาจนัดหมายในวันเวลาอื่น ๆ ได้
               ง. เวลาเรียน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องเข้าห้องเรียนไม่ต่ำกว่า 70% ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด
 
เอกสารประกอบการเรียน (Course Materials)
               ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ทั้งที่ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ได้จัดตำราต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์มหาภาคเบื้องต้น ที่ระบุไว้ในแนวการบรรยายวิชานี้ (Course outline) หรือที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำไว้สำหรับนักศึกษาเลือกอ่านหรือเช่าได้ ตลอดจน ได้จัดสำรองตำราหรือเอกสารอื่น ๆ ไว้ประจำห้องสมุดคณะอื่น ๆ ด้วย ส่วนเอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.212 ซึ่งจัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาสามารถซื้อได้ที่ ห้องจำหน่ายเอกสาร ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ และที่อาคารเดือน บุนนาค ณ สำนักงานธุรการ ชั้น 2 ตามวัน-เวลาราชการ
 
               ตำราและเอกสารที่ใช้ในการศึกษาวิชา ศ.214 คือ
หนังสือหลัก
           **1. Lipsey, Richard G., Paul N. Courant, Douglas D. Purvis, and Peter O. Steiner,Economics, 12th ed. 1999.(L & S)
               2. McConnell, C.R., and Brue, Stanley C, Economics 14th ed. 1999.(M&B)
               3. วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค พิมพ์ครั้งที่ 10 (2541)
               4. กฤตยา ตติรังสรรค์สุข, เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (2539)
               5. รัตนา ลายคณิต, มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 7 (2541)
 
เอกสารและหนังสืออ่านประกอบ
               วรากรณ์          สามโกเศศ               โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 1 ภาค 2 (2541, 2543)
               วันรักษ์            มิ่งมณีนาคิน             เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด พิมพ์ครั้งที่ 3(2545)
               ธนาคารแห่งประเทศไทย                 รายงานเศรษฐกิจและการเงินประจำปี
 
เอกสารประกอบคำบรรยาย
               1. ประเสริฐ วัตราเศรษฐ์, ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์, 2542.
               2. ปกป้อง จันวิทย์, บัญญัติ 10 ประการของวิชาเศรษฐศษสตร์. 2543.
               3. มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค, 2533
               4. กิริยา กุลกลการ, ตัวแปรที่สำคัญทางเศรษศาสต์มหภาค, 2543
               5. ประภัสสร เลียวไพโรจน์, บัญชีรายได้ประชาชาติ, 2539.
               6. มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์ (ปรับปรุงโดย ชูศรี มณีพฤกษ์), การกำหนดรายได้ประชาชาติ : ตัวแปร, 2542
               7. มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์ (ปรับปรุงโดย ชูศรี มณีพฤกษ์), การกำหนดรายได้ประชาชาติ : ดุลยภาพ, 2542
               8. กิริยา กุลกลการ, หมายเหตุทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติของเคนส์ : แบบจำลองตัวคูณ (Multiplier Model) และความ ขัดแย้งในการประหยัด (Paradox of Thrift), 2543.
               9. สิริลักษณา คอมันตร์, การค้าระหว่างประเทศและนโยบาย, 2536.
              10. มาดี วีระกิจพานิช และจินตนา สมทรัพย์, การเงินการธนาคาร. 2535.
              11. ชูศรี มณีพฤกษ์, นโยบายการคลัง (Fiscal Policy), 2539.
              12. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, วิกฤตการณ์การเงิน 2540, 2541.
              13. ทรายพล คุ้มทรัพย์, ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มในอนาคต, 2543.
              14. วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย : จากเศรษฐกิจฟองสบู่ถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540, 2545.
 
Web Site ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชานี้
               ธนาคารแห่งประเทศไทย                    http://www.bot.or.th
               กระทรวงการคลัง                               http://www.mof.go.th
               กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์                    http://www.dbe.moc.go.th
               Financial Times                          http://www.ft.com
               The Economist                            http://www.economist.com
               Useful links                                    http://econwpa.wustl.edu/EconFAQ/EconFAQ.html
 
การประเมินผลการเรียน (Evaluation)
               สอบกลางภาค                                    40%
               สอบปลายภาค                                    60%
 
นักศึกษาที่มิได้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จะถือว่า ขาดสอบ โดยไม่มีการผ่อนผันใด ๆ
 
ปฎิทินการศึกษาวิชา ศ.214 ประจำภาค 1/2546 (Course Calender)
               เปิดภาคการศึกษา จันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2546
               สอบกลางภาค เสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2546 เวลา 13.30-15.30 น.
               ช่วงเพิก - ถอนลักษณะวิชา โดยได้รับ "W" จันทร์ที่ 5 - จันทร์ที่ 12 มกราคม 2547
               วันสุดท้ายของภาคการศึกษา อาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2547
               วันสอบปลายภาค อาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2547 (บ่าย)
 
ตารางบรรยาย
บทที่
จำนวนครั้งที่ที่บรรยาย
วันที่ (ท่าพระจันทร์)
วันที่ (รังสิต)
1
3
5, 7, 12 พ.ย.46 4, 6, 11 พ.ย.46
2
4
14, 19, 21,26 พ.ย.46 13, 18, 20, 25 พ.ย.46
3
3
28 พ.ย. 3, 12 ธ.ค.46 27 พ.ย.     2, 4 ธ.ค.46
4
2 - 5
17, 19 ธ.ค. 46 9, 11, 16, 18 ธ.ค.46
 
 
สอบ MID - TERM เสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2546
เวลา 13.30 - 15.30 น. (สอบบทที่ 1 - 4)
 
บทที่
จำนวนครั้งที่ที่บรรยาย
วันที่ (ท่าพระจันทร์)
วันที่ (รังสิต)
5
4
24, 26 ธ.ค.46 2, 7 ม.ค.47 30 ธ.ค.46    6, 8, 13 ม.ค.47
6
4
9, 14, 16, 21 ม.ค.47 15, 20, 22, 27 ม.ค.47
7
5
23, 28, 30 ม.ค. 4, 6 ก.พ. 29 ม.ค.   3, 5, 10, 12 ก.พ.47
8
2
11, 13 ก.พ. 47 17, 19 ก.พ.47
 
แนวการบรรยายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
(ศ.214 สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)
 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค (3 ครั้ง)
               1.1 ความนำ : ความหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค เป้าหมายและนโนบายของเศรษฐศาสตร์มหภาค
               1.2 แนวคิดพื้นฐาน (Basic Voncept) ที่สำคัญ
                      - การหามาได้ยาก (Scarcity)
                      - การเลือก (Choices or Alternatives)
                      - ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)
                      - เส้นความเป็นไปได้ในการผลิต (Production Possibility Curve)
                      - ตัวแปรเชิงสต๊อก (Stock Variabies)
                      - ตัวแปรเชิงกระแส (Flow Variables)
 
               1.3 ตัวแปรที่สำคัญบางตัวทางเศรษฐศาสตร์มหภาคกับผลกระทบต่อชีวิตประจำปี
                      - ผลิตผล (Output) และประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)
                      - ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index)
                      - การจ้างงาน (Employment) และการว่างงาน (Unemployment)
                      - ระดับราคาโดยทั่วไป (General Price Level) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)
                      - อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)
                      - ดุลการค้า (Trade Balance), ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Balance) และดุลการ ชำระเงิน (Balance of Payments), อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)
 
หนังสืออ่านประกอบ
               1. L & S (12th ed.) ch. 4,; ch21
               2. M & B (14th ed.), ch.
               3. เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.212 เรื่อง "ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค" โดย มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์
               4. เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.212 เรื่อง "ตัวแปรที่สำคัญทางเศรษฐกิจมหภาค" โดย อ.กิริยา กุลกลการ
               5. เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.212 เรื่อง "บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์" โดย อ.ประเสริฐ วัตราเศรษฐ์
               6. เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.212 เรื่อง "บัญญัติ 10 ประการของวิชาเศรษฐศาสตร์" แปลและเรียบเรียงโดย อ.ปกป้อง จันวิทย์
               7. รายงานเศรษฐกิจรายเดือน ของธนาคารแห่งประเทศไทย
               8. กฤตยา ตติรังสรรค์สุข, บทที่ 2
 
บทที่ 2 รายได้ประชาชาติ (4 ครั้ง)
               2.1 ความนำ
               2.2 กระแสหมุนเวียนของการใช้จ่ายและการผลิต (Circular Flow)
               2.3 ความหมายและความสำคัญของบัญชีรายได้ประชาชาติ
               2.4 ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GNP) และผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (GDP)
               2.5 การคำนวณผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
                      - คำนวณทางรายจ่าย (Expenditure Approach)
                      - คำนวณทางรายได้ (Income Approach)
                      - คำนวณทางด้านผลผลิต (Output Approach)
               2.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง GNP, NNP, NI, PI และ DI
               2.7 การใช้บัญชีรายได้ประชาชาติในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
                     - ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่เป็นตัวเงิน (Money GNP) กับผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่แท้จริง (Real GNP) และ GNP deflator
                     - รายได้ประชาชาติต่อหัว
                     - ข้อพึงระวังในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีตัวเลขผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
 
เอกสารประกอบ
               1. L & S (12th ed.) ch.3, ; ch.22
               2. M & B (14th ed.) ch.7
               3. วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน เศรษฐศาสตร์มหภาค บทที่ 2
               4. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา ศ.212 เรื่อง "รายได้ประชาชาติ" โดย ประภัสสร เลียวไพโรจน์
               5. กฤตยา ตติรังสรรค์สุข. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (2539) บทที่ 3
 
บทที่ 3 การกำหนดรายได้ประชาชาติ : ตัวแปร (3 ครั้ง)
               3.1 ความนำ
               3.2 การบริโภคและการออม (Keynsian)
                     - พฤติกรรมบริโภคมวลรวม และการออมมวลรวม
                     - ปัจจัยที่กำหนดการบริโภคมวลรวม และการออมมวลรวม
                     - ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับระดับรายได้ แนวโน้มถัวเฉลี่ยในการบริโภค (APC) และแนวโน้มส่วนเปลี่ยนแปลง ในการบริโภค (MPC)
                     - ความสัมพันธ์ระหว่าง APC, MPC, APS และ MPS
               3.3 การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคมวลรวม และการออมมวลรวม
                     - การเปลี่ยนแปลงบนเส้นการบริโภคมวลรวม และการออมมวลรวม
                     - การเปลี่ยนตำแหน่งของเส้นการบริโภคมวลรวม และการออมมวลรวม
               3.4 การลงทุนมวลรวม
                     - ความหมายของการลงทุน
                     - พฤติกรรมการลงทุนมวลรวม
                     - ปัจจัยที่กำหนดการลงทุนมวลรวม (อัตราดอกเบี้ย, รายได้)
                     - ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนมวลรวมกับระดับรายได้ แนวโน้มถัวเฉลี่ยในการลงทุนมวลรวม (API) และแนวโน้มส่วนเปลี่ยนแปลง ในการลงทุน (MPI)
                     - การเปลี่ยนแปลงของการลงทุนมวลรวม
                     - การเปลี่ยนแปลงบนเส้นการลงทุนมวลรวม
                     - การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเส้นการลงทุนมวลรวม
               3.5 รายจ่ายในการซื้อสินค้า และบริการของรัฐบาล รายจ่ายประเภทเงินโอน และภาษี
               3.6 การส่งออก และการนำเข้า
 
หนังสืออ่านประกอบ
               1. L & S(12th ed.) ch.23, 24
               2. M & B (14th ed.) ch.9, 10
               3. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา ศ.212 เรื่อง "ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ : ตัวแปร" โดย มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์
               4. วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, บทที่ 3
               5. กฤตยา ตติรังสรรค์สุข, บทที่ 4
               6. รัตนา สายคณิต, บทที่ 3,4
 
บทที่ 4 การกำหนดรายได้ประชาชาติ : ดุลยภาพ (5 ครั้ง)
               4.1 ความนำ
               4.2 เงื่อนไขแห่งดุลยภาพ
                     - ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ไม่มีภาครัฐบาล
                     - ระบบเศรษฐกิจแบปิด มีภาครัฐบาล
                     - ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
               4.3 การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ
                      - กรณีที่ระดับราคาคงที่
                    การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเส้น DAE
                    ตัวคูณของ I, R, G, T, X, M และตัวคูณของงบประมาณส่วนเพิ่มสมดุล (Balanced Budget Multiplier)
                      - ความขัดแย้งแห่งความมัธยัสถ์ (Paradox of Thrift)
 
หนังสืออ่านประกอบ
               1. L & S(12th ed.) ch.23, 26
               2. M & B (14th ed.) ch. 10
               3. วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, บทที่ 4
               4. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา ศ.212 เรื่อง "ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ : ดุลยภาพ" โดย มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์
               5. กฤตยา ตติรังสรรค์สุข, บทที่ 5 - 6
               6. เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.212 เรื่อง "หมายเหตุ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติของเคนส์ : แบบจำลองตัวคูณ (Multiplier Model) และความขัดแย้งในการประหยัด (Paradoc of Thrift) โดย อ.กิริยา กุลกลการ
 
บทที่ 5 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (4 ครั้ง)
               5.1 บทนำ ความสำคัญของการค้าต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ
               5.2 บัญชีดุลการชำระเงิน
                      - องค์ประกอบ และความสำคัญ
               5.3 การออม การลงทุน และดุลบัญชีเดินสะพัด
               5.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
                     - ความหมายความสำคัญ และระบบอัตราแลกเปลี่ยน
                     - อุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศ
                     - อุปทานต่อเงินตราต่างประเทศ
               5.5 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchage Rate Regime)
                     - เงื่อนไขในการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่
                     การใช้ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
                     นโยบายการค้า
                     การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
               5.6 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว (Flexible Exchange Rate Regime)
                     - ปัจจัยกำหนดการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
                     การเปลี่ยนในรสนิยมของบริโภคในแต่ละประเทศ
                     การเปลี่ยนแปลงในรายได้
                     การเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าออก-สินค้าเข้า
                     การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
                     การเก็งกำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
 
หนังสืออ่านประกอบ
               1. L & S(12th ed.) ch.32, 36
               2. M & B (14th ed.) ch. 37, 38
               3. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา ศ.212 เรื่อง "การค้าต่างประเทศและนโยโบาย" โดย สิริลักษณา คอมันตร์
               4. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา ศ.212 เรื่อง "อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ" โดย กฤตยา ตติรังสรรค์สุข
               5. รัตนา สายคณิต บทที่ 12,13
               6. วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน บทที่ 8
               7. กฤตยา ตติรังสรรค์สุข, บทที่ 8
 
บทที่ 6 นโยบายการคลัง (4 ครั้ง)
               6.1 ความนำ : เหตุผลที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ
               6.2 ความหมาย วัตถุประสงค์ และเครื่องมือของนโยบายการคลัง
                     - เครื่องมือด้านรายจ่าย
                     - เครื่องมือด้านรายได้
                     - แผนการก่อหนี้สาธารณะ
               6.3 ประเภทของนโยบายการคลัง
จำแนกตามลักษณะกลไกการทำงาน
                     - นโยบายการคลังแบบอัตโนมัติ หรือตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ
(Non-Discretionary Fiscal Policy หรือ Built-in Stabilizers)
                     - นโยบายการคลังแบบตั้งใจ (Discretionary Fiscal Policy)
จำแนกตามลักษณะการส่งผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ
                     - นโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary Fiscal Policy)
                     - นโยบายการคลังแบบหดตัว (Contractionary Fiscal Policy)
               6.4 ข้อดี-ข้อเสีย ของนโยบายการคลังในแต่ละประเภท
               6.5 การใช้นโยบายการคลัง ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
                     - ช่วงห่างของภาวะเงินเฟ้อ (Inflationary Gap)
                     - ช่วงห่างของภาวะเงินฝืด (Deflationary Gap)
 
หนังสืออ่านประกอบ
               1. L & S(12th ed.) ch.34
               2. M & B (14th ed.) ch. 12
               3. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา ศ.212 เรื่อง "นโยบายการคลัง" โดย ชูศรี มณีพฤกษ์
               4. รัตนา สายคณิต บทที่ 9
               5. วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน บทที่ 7
               6. กฤตยา ตติรังสรรค์สุข, บทที่ 9
 
บทที่ 7 การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน (5 ครั้ง)
               7.1 ความนำ : ความสำคัญของเงินต่อระบบเศรษฐกิจ และการกำหนดรายได้ประชาชาติ
               7.2 ตลาดการเงิน (Financial Market)
                     - โครงสร้างของตลาดการเงิน และความแตกต่างระหวางตลาดเงินกับตลาดทุน (Money Market และ Capital Market)
                     - บทบาทของตลาดการเงิน
                     - ระบบธนาคาร และสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ
                     - การสร้างเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์
               7.3 ตลาดเงิน (Money Market)
                     - อุปทานของเงิน (Supply of Money)
                     - อุปสงค์ของเงิน (Demand for Money)
                     - ดุลยภาพในการเงิน
                     - ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเงิน และตลาดผลผลิต
               7.4 ความหมาย วัตถุประสงค์ และเครื่องมือของนโยบายการเงิน
                     - เครื่องมือของนโยบายการเงินด้านปริมาณ (Quantitative Tools)
                     การซื้อขายหลักทรัพย์ของรัฐบาล (Open Market Operations : OMO)
                     การเปลี่ยนแปลงอัตรารับช่วงซื้อลด (Change in Rediscount Rate)
                     การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย (Change in Legal Reserve Ratio)
                     - เครื่องมือของนโยบายการเงินด้านคุณภาพ (Quanlitative Tools)
                     - การควบคุมโดยตรง (Direct Control)
               7.5 ประเภทของนโยบายการเงิน
                     - นโยบายการเงินแบบขยายตัว (Expansionary Monetary Policy)
                     - นโยบายการเงินแบบหดตัว (Tight Monetary Policy)
               7.6 การใช้นโยบายการเงิน ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
                     - ช่วงห่างของภาวะเงินเฟ้อ (Inflationary Gap)
                     - ช่วงห่างของภาวะเงินฝืด (Deflationary Gap)
 
หนังสืออ่านประกอบ
               1. L & S(12th ed.) ch.28, 29
               2. M & B (14th ed.) ch. 13, 14, 15
               3. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา ศ.212 เรื่อง "การเงินการธนาคาร" โดย มาดี วีระกิจพานิช และจินตนา สมทรัพย์
               4. รัตนา สายคณิต , บทที่ 8
               5. วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน บทที่ 6
               6. กฤตยา ตติรังสรรค์สุข, บทที่ 10
 
บทที่ 8 : ภาพรวมเศรษฐกิจ (2 ครั้ง)
               8.1 ปัญหาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
               8.2 นโยบายการรักษาเสถียรภาพ : นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน
               8.3 ผลกระทบจากภายนอก
 
หนังสืออ่านประกอบ
               1. เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.212 เรื่อง "ภาพรวมเศรษฐกิจไทย และแนวโน้มในอนาคต" โดย ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
               2. เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.210 เรื่อง "วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" โดย อ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
               3. เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.214 เรื่อง "โครงสร้างเศรษฐกิจไทย : จากเศรษฐกิจฟองสบู่ ถึงวิกฤตเศรษฐกิจ" โดย อ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
               4. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ วิกฤตการณ์การเงิน และเศรษฐกิจการเงินไทย (2541)
               5. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต (2541)