คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
BA291 Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
ผู้สอน : รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
CS381 Object Oriented Analysis and Design
ผู้สอน : รศ.ปกรณ์ เสริมสุข
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
BT341
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ผู้สอน : รศ.ดร.อัญชลี จาละ
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
BT342 Principles of Genetics
หลักพันธุศาสตร์
ผู้สอน : รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
 
 
               
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
CS456 Software Engineering
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้สอน : ผศ.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพาณิช
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
EL070 English Course 1
ภาษาอังกฤษคอร์ส 1
ผู้สอน : ดร.มนนิภา สมพงษ์
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
BT346 Genetics Enginerring
พันธุวิศวกรรม 1
ผู้สอน : รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
CD311
ทฤษฎีในงานพัฒนาชุมชน
ผู้สอน : รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ
 
 
 
               
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
EL171 English Course 2
ภาษาอังกฤษคอร์ส 2
ผู้สอน : อาจารย์สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
EL172 English Course 3
ภาษาอังกฤษคอร์ส 3
ผู้สอน : ดร.ปัทมา สัปปพันธ์
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
EL226 English for Import-Export Business
ผู้สอน : รศ.ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
GR172
เยอรมันพื้นฐาน 2
ผู้สอน : ผศ.ภรรดา ทามุระ
 
 
                 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
FN312 Investments
การลงทุน
ผู้สอน: รศ.จิรัตน์ สังข์แก้ว
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
GR171 German 1
ภาษาเยอรมัน 1
ผู้สอน : ผศ.ภรรดา ทามุระ
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
HM628 Education Theories and Medical Education
ทฤษฎีการศึกษาและแพทยศาสตร์ศึกษา
ผู้สอน : รศ.พญ.นิตยา ทนุวงษ์
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
IS311 Program Concept
แนวคิดการจัดทำชุดคำสั่ง
ผู้สอน : ผศ.วันชัย ขันตี
 
 
 
 
                 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
JC212
การรายงานข่าวขั้นสูง
ผู้สอน : ผศ.รุจน์ โกมลบุตร
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
LA202
กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
ผู้สอน : ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
JP171
ภาษาญี่ปุ่น 1
ผู้สอน : ผศ.สุเทพ น้อมสวัสดิ์
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
JP172
ภาษาญี่ปุ่น 2
ผู้สอน : ผศ.สุเทพ น้อมสวัสดิ์
 
 
                 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
LA269
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ผู้สอน : ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
MD031
ชีวเคมีเบื้องต้น
ผู้สอน : รศ.ดร.นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
MD319 Nutrition Science and Metalbolism
โภชนาศาสตร์และเมทาบอลิซั่ม
ผู้สอน : รศ.ดร.นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
NS482 Primary Nursing Care (PNC)
การรักษาพยาบาลขั้นต้น
ผู้สอน : ผศ.ลภัสรดา หนุ่มคำ
 
 
 
 
               
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
MD401
อาการวิทยา และการตรวจร่างกายระบบผิวหนังและการเก็บสิ่งตรวจ
ผู้สอน : รศ.พญ.มะลิ อาจริยะกุล
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
NS211
พื้นฐานบำบัดทางการพยาบาล
ผู้สอน : ผศ.ลภัสรดา หนุ่มคำ
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
PC202 Thermodynamics
อุณหพลศาสตร์
ผู้สอน : อาจารย์พรกมล นาละกาญจน์
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
PC304
ทัศนศาสตร์
ผู้สอน : ดร.ทิพย์สุดา ไชยไพรบูลย์
 
 
 
               
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
NS324
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2
ผู้สอน : ผศ.สุดาพร กมลวารินทร์
ผู้สอน : อาจารย์ลาวัลย์ ใบมณฑา
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
SC121 Chemistry 1
ผู้สอน : ผศ.ดร.สุกฤษ ตันตราวงศ์
 
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
SW224
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1
ผู้สอน : รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
 
 
 
     
                 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
SC123 Fundamental Chemistry
ผู้สอน : อาจารย์วีรยุทธ ศรีชัยศิริเวช
ผู้สอน : อาจารย์พนิชากรณ์ ใจยงค์
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
SC124 Chemistry for Engineers
ผู้สอน : อาจารย์วีรยุทธ ศรีชัยศิริเวช
ผู้สอน : อาจารย์พนิชากรณ์ ใจยงค์
 
 
       
               
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
SC126
Comprehensive Chemistry 1
ผู้สอน : อาจารย์พนิชากรณ์ ใจยงค์
 
 
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
SC131 Physics I
ฟิกสิกส์ 1
ผู้สอน : อาจารย์ยิ่งยศ อินฟ้าแสง
ผู้สอน : อาจารย์ชุมพล วิชิตธนาคม
ผู้สอน : อาจารย์สายัณห์ ผุดวัฒน์
 
 
       
               
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
SC134 Physisc for Engineering II
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2
ผู้สอน : ผศ.ประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์
ผู้สอน : อาจารย์นพพร พูลยรัตน์
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
TU110 Integrated Humanities
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
ผู้สอน : รศ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ผู้สอน : อาจารย์วีระศักดิ์ กีรติวรนันท์
 
 
       
               
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
TU113
ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
ผู้สอน : รศ.จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
ผู้สอน : ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
 
 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
TU152 Fundamental Mathematics
หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ผู้สอน : อาจารย์ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
 
 
 
         
                 
 
 
 
คลิกเพื่อทดลองเรียน
 
TU153 General Concepts of Computer
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้สอน : ดร.วรวรรณ มะเริงสิทธิ์
 
 
           
      TOP