ความเป็นมาของการผลิตสื่อการเรียนการสอน (Courseware/e-learning)
 
               ปัจจุบันการเรียนการสอน ไม่จำกัดอยู่เพียงห้องเรียนเท่านั้น ยังมีความรู้ การศึกษา ที่สามารถหาได้จากแหล่ง ความรู้ต่าง ๆ ใน Internet ทุก ๆ ที่ ทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่จะนำความรู้ ที่มีอยู่ในห้องเรียน หรือในมหาวิทยาลัย เผยแพร่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น สถาบันที่เป็นแหล่งความรู้ทางด้าน กฎหมาย รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ชั้นนำของประเทศ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่ง ของการ ให้ความรู้สังคม ในทุกท้องที่ ดังนั้น เพื่อให้ประโยชน์ในด้านการศึกษาของประเทศ จึงสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อการสอน ในรูปแบบ Web Base e-learning ที่ใช้ Streaming Multimedia Technology ซึ่งจะเน้นการถ่ายทอดจากเจ้าของวิชา และสนับสนุน การเรียนทางไกล โดยผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงกระจาย ความรู้ที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากห้องเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่ชุมชนบุคคลทั่วไป ซึ่งจะเป็นการพัฒนาประเทศ พัฒนาคนในประเทศ ให้มีความรู้ทัดเทียมนานาชาติ ในกลุ่มที่ขาดโอกาสการศึกษาในชั้นเรียน รวมถึง กลุ่มนักศึกษาทั่วประเทศ
 
               โดยการผลิตการสอนทางไกล จะใช้วิธีการบันทึกการสอน ในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย จากกล้อง VDO Microphone จอภาพของคอมพิวเตอร์ (Computer Screen) และลายมือที่เขียนบนกระดาน อากับกริยาของผู้สอน แล้วนำเอาสัญญาณ VDO Audio มาตัดต่อ และแปลงเป็น Streaming Multimedia Content ที่มีความเร็วต่าง ๆ รวมถึงสามารถแสดงร่วมกับ สื่อการสอนที่สร้างโดยใช้ Powerpoint แล้วนำสื่อต่าง ๆ เหล่านั้นมารวมกัน และเผยแพร่ ทาง Intranet Internet CD ในรูปแบบ Web Page ทำให้คณาจารย์ สามารถนำสื่อ ที่ใช้ในการสอน ในปัจจุบัน ที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับและประยุกต์ให้กับเทคโนโลยี windows Media เพื่อใช้ในการสอน ให้กับ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และยังประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการทบทวนบทเรียน หรือไม่สามารถเรียนในชั้นเรียนได้ ก็สามารถเรียนรู้ ได้ทันกับนักศึกษาในห้องเรียน