วิชา  วิชา การโปรแกรมเชิงวัตถุ
CS 111 : Introduction to Software Engineering
ครั้งที่
วันที่บรรยาย
หัวข้อบรรยาย
Video Streaming
98 Kbps
Audio Streaming 32 Kbps
Video (Lab)
Streaming
98 Kbps
Audio (Lab)
Streaming
98 Kbps
   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  รองวิริยะพานิช
  
ครั้งที่ 1
 
ครั้งที่ 2
 
ครั้งที่ 3
 
ครั้งที่ 4
 
ครั้งที่ 5
 
ครั้งที่ 6
 
ครั้งที่ 7
 
ครั้งที่ 8
 
ครั้งที่ 9
 
ครั้งที่ 10